Překlady RZP + RONO

Ceník

Překlady RZP

Železobetonové překlady se používají ve zděných konstrukcích bytové, průmyslové a občanské výstavbě. Jsou určeny nad otvory konstrukcí o světlosti od 869 do 3000 mm, nejčastěji nad okenní a dveřní otvory, dále dle jejich zatížení.

Nabízíme v šířkách 100, 115, 140, 190, 240 mm a výškách 140, 190, 215, 240 mm

Jsou vyrobeny:

- z betonu C 20/25 (RZP 14/14; 14/21,5; 11,5/19; 19/19; 24/19)
- z betonu C 20/25 + cihelný obklad (RZP 14/24C a 10/24C)
- z betonu C 20/25 + heraklitové desky (RZP 14/14H)

ukládají se do lože z cementové malty
je nutné osazovat pouze ve vyznačené poloze šipkou dolů, ukazuje místo uložení

Tabulka rozměrů překladů RZP

Překlady RONO

Složený roletový překlad RONO je určen pro občanské a bytové stavby a slouží pro umístění venkovní předokenní roletové schránky o maximálních rozměrech schránky pro roletu 170x170x max. délky 2750 mm. Překlady RONO jsou složené dílce sestávající z nosného železobetonového jádra a pohledové vrstvy z cihelných tvarovek. Překlady RONO A (vnitřní nosný) a RONO B (vnější roletový) se používají ve spojení se ztužujícím věncem a překlady jako nosné prvky nad okenní otvory ve vnějších stěnách zděných konstrukcí tl. 365-440 mm. Vlastní nosnost složeného překladu je zajištěna až po spřažení s věncem pomocí spřahovacích trnů a zesílené výztuže věnce.

Způsob manipulace a zabudování (montáž)

S překlady RONO se manipuluje pomocí závěsných ok zabudovaných na koncích překladů. Překlady RONO se osazují do lože z cementové malty - nosný překlad RONO A do vnitřního líce a roletový překlad RONO B do vnějšího líce obvodové stěny. Složený překlad je nutné podepřít montážními podporami - RONO A podepřít pod každým stropním nosníkem uloženým na překlad, RONO B při délce překladu do 2500 mm včetně jednou podporou uprostřed, u delších dvěma podporami v třetinách světlého rozpětí. Montážní podpěru lze odstranit, až když beton stropní konstrukce dosáhne normou stanovené pevnosti, která je mu pro příslušnou třídu předepsána.
Způsob zabudování - Stropní konstrukce - vložky MIAKO

Mezi překlady se vloží svislá tepelná izolace takové tloušťky, aby zcela vyplnila mezeru mezi oběma překlady ( u stěn tloušťky 440mm se mezi RONO překlady osadí překlad 23,8 ). Na takto přichystaný překlad se uloží stropní konstrukce tvořená keramobetonovými nosníky a cihelnými vložkami. V místě uložení stropních nosníků na překladu RONO A se z překladu odstraní překážející spřahovací výztuž tak, aby nosníky bylo možné na překlady osadit. Odstraněním této výztuže nedojde ke snížení únosnosti, neboť je do překladu zabudována ve dvojnásobném počtu oproti požadavku statického výpočtu.

Po uložení stropních vložek MIAKO se do vnějšího líce stěny nad překlad RONO B osadí překlad 23,8 stejné délky, ke kterému se zevnitř přisadí svislá tepelná izolace. Mezi tuto izolaci a konce stropních nosníků se umístí vodorovná tepelná izolace tak, že se napíchne na trny z nerezové oceli (vyvěšovací výztuž), pokud je jimi překlad RONO B vybaven (délky překladu 1750 až 3250 mm). Spřahovací výztuž vyčnívající z překladů RONO A se konstrukčně sváže s výztuží ztužujícího věnce, který je součástí stropní desky, v místě jejího uložení na svislou nosnou konstrukci a celý styk se zalije betonem minimální třídy C 16/20 současně se stropní deskou. Tímto způsobem je zajištěna plná únosnost složeného roletového překladu.
Způsob zabudování - Stropní konstrukce - panely SPIROLL

Pro panelový strop SPIROLL se použije RONO B a RZP 14/24C. Mezi překlady se vsadí podle potřeby (šířky zdiva) tepelná izolace. Stropní panely se pak uloží na překlady RZP 14/24C do cementového lože. Na RONO B se vnějším krajem vyzdí věncovka. Do vzniklého prostoru mezi panely SPIROLL a věncovkou se uloží výztuž ztužujícího věnce a zalije betonem minimální třídy C 16/20.

Pro výztuž ztužujícího věnce nad roletovým překladem RONO jsou stanoveny tyto minimální požadavky:

Horní výztuž - pokud na základě statického výpočtu pro konkrétní případ nebude určeno jinak, umístí se v horní části věnce min. 3x R10 pro překlady do délky 2500 mm a min. 3x R16 pro překlady délky 2750 až 3250 mm. Délka prutů R16 se rovná minimálně délce překladu + 2x 700 mm, přičemž musí být zajištěno řádné spojení této výztuže s výztuží věnce.

Spodní výztuž - doporučují se minimálně 3x R10 (1 prut R10 provléci okem spřahovací výztuže překladu RONO A).

Třmínky ztužujícího věnce nad překladem RONO - doporučuje se R6 po 150 mm.

ES Certifikát systému řízení výroby překladů RONO ZDE:

Způsob zabudování překladu v řezu zdí:

Složený roletový překlad RONO
Označení délka uložení světlost Únosnost kN/m Hmotnost (kg) RONO A Hmotnost (kg) RONO B
RONO 100 (A+B) 100 12,5 75 30 56 74
RONO 125 (A+B) 125 12,5 100 30 71 88
RONO 150 (A+B) 150 12,5 125 30 86 101
RONO 175 (A+B) 175 12,5 150 30 101 121
RONO 200 (A+B) 200 20 160 30 116 135
RONO 225 (A+B) 225 20 185 30 131 148
RONO 250 (A+B) 250 25 200 30 146 183
RONO 275 (A+B) 275 25 225 30 161 198
RONO 300 (A+B) 300 25 250 26 176 213
RONO 325 (A+B) 325 25 275 26 191 228
Parametr RONO A RONO B
Výška překladů 24 cm 24/15 cm
Šířka RONO A 10 cm 21,5/17,5 cm

Finální vzhled domu s použitými překlady RONO

Hrubá stavba domu s použitými překlady RONO

Kontakty

Mobil: +420 603 923 172
Telefon: +420 495 591 691
Tel./fax: +420 495 533 984
E-mail: plastbeton@quick.cz

O firmě

PLASTBETON s.r.o.
Pardubická 245
500 04 Hradec Králové
: 25297279
DIČ: CZ25297279